INFIT - eShop 24
INFIT - eShop 160
INFIT - eShop 183
INFIT - eShop 203
INFIT - eShop 207

Obchodní podmínky, doprava a platby

Stručný popis dodání, související platby

- pokud je objednané zboží skladem, expedujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání

- v případě, že některá položka není skladem, je zákazník kontaktován pro úpravu nebo zrušení objednávky

- možnost platby: dobírkou (hotově nebo kartou), bankovním převodem, hotově při osobním převzetí

- prosíme o uvedení vašeho telefonu a mailové adresy do objednávky, aby vás přepravce mohl zkontaktovat pro předání zásilky

 

Česko - doprava, platby

- váš příspěvek na přepravné po ČR při platbě předem je 95,- Kč, při dobírce je 120,- Kč. 

- údaje pro platbu bank. převodem: bankovní spojení - Fio banka 2300079741/2010, variabilní symbol je číslo objednávky

- přepravu realizuje společnost GLS

- přepravné  při objednávce nad 1 500,- Kč je zdarma

- zboží je možné osobně vyzvednout na adrese: Infit, Uničovská 50e, Šumperk po předchozí domluvě na tel. 777 566 623.

- vratky a reklamace zboží posílejte pouze na tuto adresu: Infit, Uničovská 50e, 787 01, Šumperk

- v případě, že nebude možné vaši objednávku z jakéhokoliv důvodu vyřídit (např. zboží nebude skladem), vrátíme vám vaší platbu zpět na váš účet do 5 pracovních dnů

 

Slovensko - doprava, platby

- dobírkovou částku platíte v Eurech. Kurz na přepočet je 25,20 Kč / 1 Euro 

- údaje pro platbu bank. převodem: bankovní spojení Fio banka 2901970919/2010,  IBAN: CZ5920100000002901970919

- variabilní symbol je číslo objednávky

- váš příspěvek na přepravné po SR je při platbě předem 130,- Kč (cca 5,50 Euro), při dobírce 170,- Kč (cca 7,20 Euro)

- přepravné po SR při objednávce nad 2 000,- Kč ( cca 85 Euro) je zdarma

 

 Ostatní evropské země 

- přepravu realizuje náš smluvní dopravce, společnost GLS

- ceny přepravného a dobu přepravy vám na váš dotaz zašleme 

- bankovní spojení pro platbu v Eurech:  Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1.                                                                                                                   IBAN: CZ5920100000002901970919       BIC kod / SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
společnosti Infit, s.r.o..
se sídlem U potoka 1318/12, 78701, Šumperk
identifikační číslo: 268 68 849
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou  C 40895
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.infit.eu
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Infit, s.r.o., se sídlem U potoka 1318/12, 78701, Šumperk, identifikační číslo: 268 68 849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě (dále jen „prodávající“) upravují  v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod (dále jen e-shop) je prodávajícím provozován na internetové adrese www.infit.eu.
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně nejsou zahrnuty související poplatky za přepravné a doběrečné (pouze u plateb dobírkou). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.
2.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí včetně rekapitulace kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v kbjednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.
2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Změny a chyby v elektronickém obchodě jsou vyhrazeny. Naše nabídka zboží se neustále aktualizuje.
2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti při převzetí; 
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300079741/2010 pro platby v české měně a č. 2300079741/8330 pro platby ze Slovenska, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet prodávajícího“);
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s přepravou a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu zasíláme společně s objednávkou v balíku nebo prostřednictvím emailu. 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  infit@infit.eu. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde
4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odstavce 4.2.  obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu Infit s.r.o., Uničovská 50e, 787 01, Šumperk. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.3. V případě odstoupení od smlouvy podle odstavce 4.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
4.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
4.7. Kupující bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, tj. kupující uvedl specifické míry, podle kterých bylo zboží vyrobeno. V tomto případě se použije ust. § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, tj. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 
 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. ZÁRUKA A REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména krodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.22. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. Toto ustanovení se nevztahuje na situaci, kdy kupující uplatňuje právo z vadného plnění z důvodu odlišnosti odstínu reálné barvy výrobku od odstínu barvy výrobku uvedené na webových stránkách, jelikož před objednávkou je možné požádat o zaslání vzorku,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství a míře,
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, a to buď osobně nebo zasláním doporučeného balíku. Případně i v místě předem sjednaném. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.5. Záruku začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, přičemž na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.
6.6. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
6.6.1. neodborným či nešetrným zacházením se zbožím,
6.6.2. mechanickým poškozením zboží,
6.6.3. použití, které je v rozporu s návodem s použití zboží,
6.6.4. použitím, které je v rozporu s obvyklým způsobem použití zboží,
6.6.5. poškozením zboží vnějšími vlivy,
6.6.6. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.
6.7. Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího s přesným popisem vady, příčinou a okamžikem jejího vzniku, a to písemně nebo elektronicky na adresu prodávajícího.
6.8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6.9. Prodávající podá kupujícímu informace o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o případném provedení opravy zboží a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, a to elektronicky formou emailu nebo písemně poštou.
6.10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží.
6.11. Adresa pro doručení zboží z důvodu reklamace: Infit s.r.o., Uničovská 50e, 787 01, Šumperk.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Preferujeme však řešení přímo na adrese infit@infit.eu.
7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 

10. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Infit s.r.o., Uničovská 50e, 787 01, Šumperk, adresa elektronické pošty infit@infit.eu, telefon +420 583 215 202.
 
V Šumperku, dne 21.3.2021
 
Poslední aktualizace: 30.11. 2022
 

 

 

2011 © Infit, s.r.o., Šumavská 17, 787 01, Šumperk | tel.: +420 583 215 202 | e-mail: obchod@infit.eu | Seo servis